Obsah tejto e-mailovej správy je dôverný a môže obsahovať právne vyhradené informácie. Ak nie ste adresátom tejto správy, nemali by ste ju a ani žiadnu jej prílohu otvárať, šíriť alebo kopírovať. V prípade, ak ste tento e-mail dostali omylom, okamžite, prosím, informujte odosielateľa a správu spolu so všetkými prílohami odstráňte.
  Odosielateľ nepreberá zodpovednosť za chyby pri prenose správy.

  The content of this e-mail is confidential and may also contain legally privileged information. If you are not the intended recipient you may not process, use, transmit or reproduce this e-mail or any enclosed attachments. In the event that you received this e-mail by mistake please inform the sender immediately and delete this e-mail and any attachments.
  The sender does not accept liability for any transmission errors.

  Adresa:Address:

  Sberbank Slovensko, a. s.
  ústredie
  Vysoká 9
  P. O. BOX 81
  810 00 Bratislava
  Slovenská republika
  E-mail: market@sberbank.sk
  www.sberbank.sk
  Sberbank Slovensko, a. s.
  Head Office
  Vysoká 9
  P. O. BOX 81
  810 00 Bratislava 1
  Slovak Republic
  E-mail: market@sberbank.sk
  www.sberbank.sk

  Tel.: +421/2/5965 1111
  Fax: +421/2/5441 2453
  Telex: 926 49 LBBA SK
  SWIFT: LUBA SKBX
  Tel.: +421/2/5965 1111
  Fax: +421/2/5441 2453
  Telex: 926 49 LBBA SK
  SWIFT: LUBA SKBX

  Kód banky: 3100
  IČO: 17 321 123
  IČ DPH: SK 2020412460
  Zápis v Obchodnom registri: Okresný súd Bratislava I.,
  odd.: Sa, vložka č.: 158/B
  Bank Code: 3100
  Registration Number: 17 321 123
  VAT ID No: SK 2020412460
  Commercial Register Entry : District Court Bratislava I.,
  Section: SA, File No.: 158/B